Xây dựng Cổng TTĐT cho Cục Ứng dụng CNTT - Bộ TTTT

Cổng thông tin điện tử Cục Ứng dụng CNTT đã chính thức được đưa vào sử dụng tại địa chỉ http://aita.gov.vn/. 

Cổng TTĐT Cục ứng dụng được Công ty ISE xây dựng trên nền tảng Microsoft SharePoint và đáp ứng đầy đủ các qui chuẩn do Bộ TTTT ban hành.