Triển khai hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho Bảo hiểm Toàn Cầu

Công ty ISE đã ký hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (giai đoạn 2).