Triển khai phần mềm kế toán Bảo hiểm cho Công ty VASS

Ngày 15/7/2011, Công ty ISE đã ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm Kế toán bảo hiểm (IAS) cho Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).

Hệ thống IAS được triển khai đồng bộ với hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ bảo hiểm (IBMS) đã được triển khai thành công tại VASS